MOTIVASJON


Motiverte mennesker gjør en god innsats. Innsats som gir resultater gjennom engasjement, initiativ, pågangsmot og kreativitet.

Motivasjon krever samspill og kommunikasjon, åpenhet og ærlighet. Motivasjon er smil og latter. For motivasjon har å gjøre med glede og entusiasme, optimisme og engasjement.

Det er deg det gjelder

"Det som motiverer mest, kommer innenfra. All motivasjon som kommer utenfra, er kortvarig." Han vet nok hva han snakker om, tidligere landslagstrener i håndball, Sven Tore Jacobsen.

Og dette stemmer med mange velprøvde teorier om motivasjon: Motivasjonskraften er deg selv.


Hva er motivasjon?

"Nothing great has

ever been done

without enthusiasm".

 

Ralph Waldo Emerson
Som vi ser av diagrammet er de viktigste motivasjons- eller vekstfaktorene:
- Å kunne prestere noe
- Å få anerkjennelse
- Selve arbeidet
- Å ha ansvar for egen utvikling
- Egen vekst og utvikling

Blant vedlikeholdsfaktorene finner vi:
- Kontroll
- Forhold til omverden
- Arbeidsforhold
- Belønning
- Forhold til andre

Hva vet vi så langt?

 

Hvis vi nå sammenfatter det som beskriver og forklarer motivasjon, får vi:

1. Motivasjon er drivkraften bak våre handlinger, utløst av våre innerste og grunnfestede ønsker og behov.
2. Vi kan ikke motivere andre mennesker enn oss selv. Imidlertid kan vi bidra til at andre mennesker blir og forblir motiverte.
3. Den ekte, grunnleggende og varige motivasjonen har rot i oss selv.
4. Alle mennesker har et stort behov for å føle seg betydningsfulle.
5. De fleste mennesker motiveres sterkest av å prestere noe gjennom meningsfylt og ansvarsfullt arbeid, samt få anerkjennelse for det man gjør. Herzberg kaller disse faktorene for motivasjonsfaktorer. I følge Herzbergs undersøkelser er motivasjonsfaktorene kilden til vår tilfredshet.
6. Belønning, fysisk miljø, arbeidstid etc. bidrar i følge Herzbergs teori ikke til motivasjon. Derimot bunner ofte utilfredshet i nettopp disse såkalte vedlikeholdsfaktorene.

 

Motivasjon og bedriftskultur

"Folk skylder alltid på at

omstendighetene har gjort dem

slik de er. De som kommer

frem i verden, er de som setter

i gang og leter etter de omstendighetene

de vil ha, og hvis de ikke finner

dem, lager de dem".

 

George Bernhard Shaw

ROS-samtalen

ROS-samtalen skal være avtalt, månedlig samtale mellom leder og medarbeider. Hensikten med samtalen er:   

- Å virke motiverende gjennom konstruktiv tilbakemelding på innsats og resultat.   
- Å sikre at man jobber mot felles mål.  
- Å være en støtte og hjelp i det daglige arbeid.
- Å finne eventuelle avvik mellom dagens situasjon og ønsket situasjon.
- Å opprettholde motivasjon, blant annet ved at man tidlig kan iverksette tiltak når en medarbeider "er ute av kurs".

En jevnlig kontakt mellom leder og medarbeider sikrer også i større grad at en leder virkelig vet når en medarbeider har behov for hjelp og støtte.
Når det gjelder planlegging av karriere, opplæring og utvikling, skjer det gjennom PU-samtalen – som gjennomføres ca 1-2 ganger i året.

PU-samtalen

PU-samtalen retter oppmerksomheten mot de mer langsiktige og dyptliggende mål og behov hos oss. Ikke bare danner den utgangspunkt for å vite hva som motiverer, men vi får også bedre forutsetninger for å utvikle kompetente medarbeidere som utnytter sine ressurser – og havner på rett plass i bedriften. Derav følger effektivitet og resultater.

Hensikten med PU-samtalen er:

- Gi medarbeideren reell mulighet til å drøfte sin egen arbeidssituasjon på godt og vondt.
- Bidra til at en medarbeider får klarlagt sine ønsker og behov (hva motiverer meg?) slik at forholdene kan legges til rette for å opprettholde motivasjon.
- Sikre at medarbeideren får brukt sine evner og interesser til beste for seg selv og bedriften.
- Sammen sette realistiske mål.
- Kartlegge differanse mellom dagens situasjon og ønsket situasjon.
- Fastsette videre utvikling som er nødvendig eller ønskelig for medarbeiderens trivsel og vekst i organisasjonen.

For å gi deg det lille puffet til å omsette dine tanker til handling, en sammenfatning av det du nå har lest:

- Motivasjon er den viljebestemte drivkraften bak våre handlinger.
- Motivasjon kommer innenfra.
- Siden vi tenker og føler forskjellig, motiveres vi også av ulike ting.
- De fleste mennesker motiveres av å kunne prestere noe gjennom utfordrende oppgaver, gjennom å føle ansvar, ha medbestemmelse i jobben sin og få anerkjennelse for sine resultater. Lønn, fleksibel arbeidstid m.m. motiverer ikke alene – men bidrar til å vedlikeholde trivsel.
- De færreste mennesker er selvgående, og har derfor behov for impulser, hjelp og støtte fra omgivelsene. Å være bevisst hvilken bedriftskultur man ønsker, og hvordan skape et positivt og motiverende arbeidsmiljø er derfor en sentral lederoppgave.
- Å motivere dreier seg om å bygge opp selvtillit hos seg selv og hos medarbeidere.
- Motiverte mennesker yter bedre resultater gjennom kreativitet, initiativ og engasjement – og er derfor også mer tilbøyelige til å bli i organisasjonen.
- For å skape motivasjon gjennom å frigjøre ressursene i oss, er det viktig at vi setter mål
- vi følger opp og følges opp
- ledere viser tillit og utvikler medarbeidere gjennom delegering

Motivasjon fordrer positiv tankegang og optimisme